Dla akcjonariuszy
Struktura akcjonariatu

Kapitał Zakładowy: 985.000 zł wpłacony w całości

Ilość akcji: 985 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda

Akcjonariat

Dane jedynego akcjonariusza:

Budimex Spółka Akcyjna

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

KRS 0000001764